ยาแก้โรคไอเรื้อรัง ท่านให้เอา หัวอุตพิดสด(พอสมควร) ๑ หั […]