ตุลานี้ เพิ่มเงินให้คนพิการ บางคน รับ 1,000 บาท

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ เป็น1,000 บาท
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ เป็น1,000 บาท

สรุปข่าว เพิ่มเงินผู้พิการ

ข่าวจาก พม. 18 ส.ค.63 มติ ครม. อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินผู้พิการจากเดินผู้พิการที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการจะได้รับ 800 บาท/เดือน จะปรับใหม่เป็น 1,000 บาท/เดือน (อนุมัติเมื่อ 30 มีนาคม 2563)

 1. กลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี
 2. กลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 1.2 แสนราย และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย (ขอมูล ณ. 30 มีนาคม 2563)

สรุปท้ายข่าว 

 • มีผู้พิการ 2 ล้านราย (ณ 31 พ.ค. 63)
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี 1.2 แสนราย (ณ 30 มี.ค. 63)
 • ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย (ณ 30 มี.ค. 63)

ดังนั้นจะมีผู้ที่ถูกปรับเป็น 1,000 บาท จำนวน 1.22 ล้านราย (1.2 แสนราย + 1.1 ล้านราย) และจะมีผู้ที่ยังได้รับ 800 บาทอยู่อีก 7.8 แสนราย

*จะสามารถจ่ายเงินรอบแรกได้ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้

*ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการปรับเป็น 1,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนไดๆ ทาง พม. จะมีข้อมูลและปรับเงินขึ้นให้อัตโนมัติ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
 •  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง