เรื่องราวของศีล 8 ทำไมกุศลถึงแรงนัก . หาคำตอบกัน

การถือศีล 8
ศีล 8
ศีล 8 นี้ผู้ที่ถือศีลนี้โดยมากจะเป็น อุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ที่ต้องการข้ดเกลาให้ยิ่งขึ้น เพราะศีล 8 นี้ไม่ได้กำหนดในการรักษา คือสามารถที่จะรักษาได้ทุกวัน แต่ศีล 8 มีข้่อยกเว้นอยู่ 8 ประการคือ
ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการฆ่า เว้นจากการใช้ให้ฆ่าผู้อื่น
อทินนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ คือ จากการขโมย
อพฺรหฺมจริยา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือการร่วมประเวณี
มุสาวามา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ พูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริง
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาืท และเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลาย
วิกาลโภชนา เวรมณี คือ เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล คือ เมื่อพระอาทิตย์ตกแล้ว จะไม่มีการกินอาหารใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นสามารถที่จะดื่มน้ำได้เพียงอย่างเดียง
นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะ มาลาคันธวิเลปนธารณมัณฑนวิภูสนัฏฐานา เวรมณี คือ เว้นจากการขับร้อง การฟ้อนรำ และดูการละเล่น เว้นเสียจากการประดับตกแต่งกายด้วยดอกไม้หอม
อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี เว้นจากการนั่ง และการนอนบนที่สูง
จริง ๆ แล้วการถือศีล 5 และศีล 8 นั่น ก็ดีทั้งสิ้น แต่การถือศีล 5 และ ศีล 8 จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

คือในข้อที่ 3 ของศีล 5 ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่คู่ของตน แต่ในศีล 8 ห้ามโดยเด็ดขาดแม้ในคู่ครองของตนก็ตาม จึงจะชื่อว่า “พรหมจรรย์” คือการประพฤติอย่างพรหม
ในข้อที่ 6 ของศีล 8 ตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน จนถึงเช้าของวันใหม่ จะเรียกว่า วิกาล เป็นเวลาที่ต้องงดการบริโภคทุกอย่าง แต่สิ่งที่สามารถทานได้ก็มี คือ น้ำที่ทำจากมะม่วง 1 ลูก, ลูกหว้า 1 ลูก, กล้วย 1 ลูก, ลูกจันทน์ หรือองุ่น 1 ลูก, และมะปราง หรือลิ้นจี้ 1 ลูก
ในข้อที่ 7 ของศีล 8 ห้ามการร้องรำทำเพลง ทั้งให้ผู้อื่นเล่น และตัวเราเล่นเอง
ในข้อที่ 8 ของศีล 8 คือไม่ให้นั่งสูงจนเกินไป และที่นอนควรทำจากนุ่น หรือสำลี เพราะที่เป็นแบบนี้เพื่อไม่ให้เราหลงกับความสบายจนเกินไป

สรุปแล้ว การเว้นใน 3 ข้อหลังนั้น เป็นการขัดเกลาเพื่อความยินดี และไม่ให้ติดกับการบริโภคจนเกินประมาณ หรือการแต่งตัวก็ไม่ควรที่จะแต่งจนเกินไป ให้รู้จักกับความพอดีในการแต่งตัว เพื่อดูให้ว่าสวยงามแต่ไม่ถึงกับฉูดฉาด ส่วนในเรื่องการนั่ง หรือการนอน ท่านก็สอนไม่ให้เราติดกับความสบายจนเกินไป แต่สามารถที่จะสบายได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ฉะนั้นถ้าผู้ที่ถือศีล 8 ทำผิดศีลในข้อที่ 6, 7 และ 8 ก็จะไม่มีโทษอะไรที่ร้ายแรง เหมือนการถือศีลในศีล5 หรือ ในข้อที่ 1 – 5 ของศีล 8

Comments

comments